Algemene Voorwaarden

 1. Definities

  • 101% de Voordeligste (Opdrachtnemer): ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 53847520.
  • Opdrachtgever: De persoon, organisatie of entiteit die de glazenwasserijdiensten aanvraagt en/of ontvangt.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen 101% de Voordeligste en de opdrachtgever voor de levering van glazenwasserijdiensten.

 2. Diensten

  • 101% de Voordeligste verbindt zich ertoe glazenwasserijdiensten te leveren zoals overeengekomen in de offerte of schriftelijke overeenkomst.
 3. Offertes en Prijzen

  • Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
  • De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig gecommuniceerd naar de opdrachtgever.

 4. Betaling

  • Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is hij een rente verschuldigd van 10% over het openstaande bedrag.

 5. Aansprakelijkheid

  • 101% de Voordeligste is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van 101% de Voordeligste.

 6. Klachten

  • Klachten over de geleverde diensten dienen binnen 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 101% de Voordeligste.

 7. Geschillen

  • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zoetermeer.

 8. Toegang tot Schoonmaakwerk

  • De glazenwasser komt op het afgesproken tijdstip langs. Indien de toegang tot het schoonmaakwerk op dat moment is afgesloten, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de glazenwasser toegang heeft tot de te reinigen locatie op het overeengekomen tijdstip.

Door gebruik te maken van de diensten van 101% de Voordeligste verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

06-23240849

7:00 uur- 22:00 uur

devoordeligste@live.com

voor vragen en offertes

Zoetermeer, Zuid-Holland

Onze vestigingsplaats